Материалът за плотове от керамична мозайка и няколко съвета за тяхното изработване

За всички подобни работи трябва да запомните, че е погрешно да използувате за основа обикнове­на дъска. Дървото има свойство­то да променя формата си при външни въздействия, като влага и смяна на температурата. Това оз­начава, че то „работи” постоян­но. Ако върху него са залепени плочки, те биха се разчупили и от­делили, тъй като керамичните плочки са неподвижни и не „ра­ботят”.

Затова обикновеното дър­во трябва най-напред да се нап­рави „неподвижно”. Click To TweetТова се пос­тига най-добре, като върху него се залепи шперплат. При изработването на нова маса или някакъв друг плот използвайте готовите плоскости за мебели. Шперпла­тът и готовите плоскости нямат типичното свойство на масивно­то дърво да се измята. Същевре­менно могат да се обработват ка­то него.

Външните краища покрийте с дървени или алуминеви лайстни, които можете да заковете с деко­ративни пирони. Използувайте по възможност по-слаби теракотни плочки. От икономична гледна точка си заслужава да потърсите второкачествен или бракуван ма­териал. Как се обработват плоч­ките, вече бе описано. Тъй като за мозайка трябва да се срязват почти всички страни на плочката, особено значение има допълнителното (мокрото) шли­фоване. Само по този начин площта ще бъде чиста и с прили­чен вид. Не си въобразявайте, че недобре загладените ръбове ще се покрият после с фугировката.

Напротив, различният цвят на фугата подчертава всички недоста­тъци в обработката на ръбовете. Трябва да имате и друго предвид. Тъй като ще използвате различ­ни по цвят плочки, трябва да вни­мавате всички плочки да са ед­накво дебели, в противен случай повърхността не ще бъде равна и не ще посмеете да поставите ни­що отгоре. Парчетата се залеп­ват.

За фу­гите е подходящ белият цимент или пък мраморен гипс. Ако фу­гите трябва да са цветни, ще си купите от бояджийския магазин съответна боя на прах и ще я сме­сите със свързващото вещество още в сухо състояние.